Module1

Welkom bij Module1 Name Email 1. Hvor kan du finde reglerne for transport af farligt gods pr. fartøjer på indre vandveje? A. ADN B. IMDG C. RID D. ADR 2.  Hvad er transportnavnet for UN1263? A. Maling B. Aerosoler C. Gasser D. Brandfarlige væsker 3. Hvad betyder...

Module2

Welkom bij de pratijkvragen van Module2 Name Email 1.  Hvad menes der med flammepunkt? A. Temperaturen, ved hvilken en gas omdannes til væske. B. Temperaturen, ved hvilken et stof antændes (spontant). C. Temperaturen, ved hvilken en brand kan komme ud af kontrol. D....

Module3

Welkom bij de praktijkvragen van Module3 Name Email 1.  Hvad er egenskaberne ved et stof med blå ADR-etiket? A. Et stof, der producerer brandfarlige gasser, når det kommer i kontakt med vand B. En væske der er følsom over for selvantændelse C. Brandfarlig gas D. En...

Module4

Welkom bij de praktijkvragen van Module4 Name Email 1.  Hvilket af nedenstående svar er mest korrekt? A. I tilfælde af brand skal du kontrollere, om ilden er bag en dør ved at røre ved håndtaget B. Røgen falder nedad, så gå så høj som muligt for at sikre dig, at dit...