FARLIGT GODS EMBALLERET I BEGRÆNSEDE MÆNGDER

Dette kapitel indeholder de bestemmelser, som finder anvendelse på transport af farligt gods i visse klasser, som er emballeret i begrænsede mængder. Mængdebegrænsningen for den indvendige emballage eller genstand er angivet for hvert stof i kapitel 3.2, tabel A,...

De ADR vigtigste parters forpligtelser: Afsender

Afsenderen af farligt gods må kun overdrage forsendelser til transport, der opfylder bestem-melserne i ADR. Hvad angår 1.4.1, skal afsenderen navnlig (a) Kontrollere, at det farlige gods er klassificeret og tilladt at transportere i overensstem-melse med ADR, (b) Give...

ADR Farligt Gods

ADR Farligt Gods 1 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 ) Eksplosive stoffer og genstande 2.1 Brandfarlige gasser 2.2 Ikke-brandfarlige, ikke-giftige gasser 2.3 Giftige gasser 3 Brandfarlige væsker 4.1 Brandfarlige faste stoffer 4.2 Selvantændelige stoffer 4.3 Stoffer, der...