See below for English

Til medlemmer af Dansk Selskab for Medicinalkemi og Kemisk Biologi (DSMKB)

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag d. 16. november kl 14:00. Generalforsamlingen afholdes i rum 015, bygning 206, DTU, 2800 Kgs. Lyngby og via Zoom: https://ucph-ku.zoom.us/j/7687537285

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent.

2. Formandens beretning samt en orientering om ideer og planer for det kommende år.

3. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt en orientering vedrørende de økonomiske udsigter for det kommende år.

4. Beretning fra selskabets repræsentant i Kemisk Forenings repræsentantskab.

5. Beretning fra udvalg nedsat af bestyrelsen.

6. Behandling af forslag fra bestyrelsen.

7. Behandling af eventuelle forslag fra selskabets medlemmer.

8. Fastsættelse af medlemskontingent.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant.

11. Eventuelt.

Under pkt. 6 foreligger to forslag vedrørende ændringer af vedtægterne. Bestyrelsen foreslår at:

”§4. Bestyrelse” ændres fra den nu gældende tekst:
Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af minimum fire medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år. Der er ingen begrænsning for, hvor mange gange et medlem kan genvælges til bestyrelsen.
til:
Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af minimum fire medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år. Et medlem kan genvælges til bestyrelsen maksimalt to gange. Det bør tilsigtes, at ikke alle bestyrelsesmedlemmer er på valg samme år.Dagsorden for generalforsamling under ”§7. Generalforsamling”, punkt 10, ændres fra Valg af revisor og revisorsuppleant til Valg af revisor.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til formand Trond Ulven tu@sund.ku.dk senest 6. november.

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne

Andreas Ritzén, 25. oktober 2021

To members of the Danish Society for Medicinal Chemistry and Chemical Biology (DSMKB)

Notice is hereby given that the ordinary annual general meeting of the DSMKB will be held on Tuesday, 16th November at 2:00 pm. The general meeting will be held in room 015, building 206, DTU, 2800 Kgs. Lyngby and via Zoom: https://ucph-ku.zoom.us/j/7687537285

Agenda

1. Election of chairman of the meeting and minute writer.

2. Report by the chairman of the board regarding activities during the past year and ideas and plans for next year.

3. Presentation by the treasurer of the audited annual report for adoption, and an overview of the financial prospects for next year.

4. Report by the DSMKB representative of the Chemical Society board of representatives.

5. Reports by committees appointed by the board of directors.

6. Proposals from the board of directors.

7. Proposals from the members.

8. Membership fee.

9. Election of board members.

10. Election of auditor and deputy auditor.

11. AOB.

Regarding item 6, the board of directors proposes two amendments to the bylaws. The board proposes that:

”§4. Bestyrelse” is changed from the current wording:
Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af minimum fire medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år. Der er ingen begrænsning for, hvor mange gange et medlem kan genvælges til bestyrelsen.
to:
Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af minimum fire medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år. Et medlem kan genvælges til bestyrelsen maksimalt to gange. Det bør tilsigtes, at ikke alle bestyrelsesmedlemmer er på valg samme år.The agenda for the general meeting ”§7. Generalforsamling”, item 10, is changed from Valg af revisor og revisorsuppleant to Valg af revisor.

Proposals that you wish to submit to the annual general meeting must be submitted to the chairman Trond Ulven tu@sund.ku.dk no later than 6th November.

Best regards on behalf of the board

Andreas Ritzén, 25th October 2021

See below for English Til medlemmer af Dansk Selskab for Medicinalkemi og Kemisk Biologi (DSMKB) Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag d. 16. november kl 14:00. Generalforsamlingen afholdes i rum 015, bygning 206, DTU, 2800 Kgs. Lyngby og via Zoom: https://ucph-ku.zoom.us/j/7687537285 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formandens beretning samt en orientering om Read more about Generalforsamling / Annual general meeting 2021Read More