Afsenderen af farligt gods må kun overdrage forsendelser til transport, der opfylder bestem-melserne i ADR. Hvad angår 1.4.1, skal afsenderen navnlig

(a) Kontrollere, at det farlige gods er klassificeret og tilladt at transportere i overensstem-melse med ADR,
(b) Give transportøren oplysninger og data på en sporbar måde, og om nødvendigt de på-krævede transport- og ledsagedokumenter (tilladelser, godkendelser, notifikationer, at-tester osv.), især under iagttagelse af kravene i kapitel 5.4 og tabellerne i del 3,
(c) Udelukkende benytte emballager, storemballager, IBC’s og tanke (tankvogne, aftageli-ge tanke, batterikøretøjer, MEGC’s, UN-tanke og tankcontainere), der er godkendt og egnet til transport af de pågældende stoffer og mærket ifølge ADR,
(d) Opfylde kravene vedrørende forsendelsesmåde og -restriktioner og
(e) Sikre, at også tomme, urensede og ikke afgassede tanke (tankkøretøjer, aftagelige tan-ke, batterikøretøjer, MEGC’s, UN-tanke og tankcontainere) eller tomme, urensede kø-retøjer og bulkcontainere er mærket og forsynet med faresedler i henhold til kapi-tel 5.3, og at tomme, urensede tanke er lukkede og lige så tætte, som hvis de var fyldt.

Såfremt afsenderen benytter sig af andre parters tjenester (pakker, læsser, påfylder osv.), skal han træffe passende foranstaltninger til at sikre, at forsendelsen opfylder bestemmelserne i ADR. Han kan dog henholde sig til oplysninger og data fra andre parter, hvad angår 1.4.2.1.1 (a), (b), (c) og (e).